تماس با ما 2017-12-11T11:53:45+00:00

تماس با ما

با ما تماس بگیرید و نظرات و ایده های خودتان را با ما به اشتراک بگذارید، تا در ساخت بهترین اتاق های نمک شما را یاری برسانیم

شرکت نمک ایرانیان پیشرو
از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان – بعد از بزرگراه فتح,
نبش فرعی اول – شرکت نمک ایرانیان پیشرو ( مستقر در گروه صنعتی معین کانتین )
Cell: 98.912.143.43.65
Phone: 98.21.567.166.89
Fax: 98.21.567.167.82
Email: info@namakiranian.com
Web: www.namakiranian.com